• kotloinwest@kotloinwest.pl

facebook

POLITYKA JAKOŚCI

 

Nadrzędnym celem firmy Kotłoinwest Sp. z o.o. jest umacnianie pozycji rynkowej w branży metalowej i ugruntowanie miana profesjonalnego i rzetelnego partnera gospodarczego poprzez zaspokojenie oczekiwań klientów w obszarze jakości wykonywanych przez nas produktów i usług. Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości naszych wyrobów i usług oraz impuls do dalszego rozwoju.

Cel ten osiągamy poprzez:

 • wdrożony i utrzymany we wszystkich obszarach działalności firmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach norm PN EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007,  PN-EN 1090-1 oraz PN-EN 1090-2
 • skuteczne zarządzanie procesami, zasobami i personelem w powiązaniu z efektywnością podejmowanych działań
 • znajomość wymagań Klientów w sferze jakości wyrobów, usług i obsługi
 • sprawnej infrastrukturze i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w procesie technologicznym
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ich świadomości i zaangażowania w procesie zarządzania jakością
 • współpracę z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe nasze i naszych Klientów

Cel ten realizujemy dzięki:

 • zaangażowaniu najwyższego Kierownictwa i zapewnieniu środków na rozwój
 • kwalifikacjom i doświadczeniu pracowników
 • przestrzeganiu przepisów prawa, zasad etyki biznesu i pracy
 • doskonaleniu systemu zarządzania jakością
 • stałemu monitorowaniu procesów zachodzących w naszej firmie

Jesteśmy przekonani, ze cel i droga jaką sobie obraliśmy do jego osiągnięcia pozwoli utrzymać dobre relacje z naszymi Klientami i umocni ich zaufanie jakim nas obdarzyli.

Zarząd zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymana na wszystkich szczeblach organizacji.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 21.10.2019

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

W trosce o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i warunków pracy zarówno dla pracowników naszej Firmy jak i przebywających na terenie Spółki kontrahentów i gości wdrożyliśmy w Kotłoinwest Spółka z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o standardy PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007.

Wyrażamy przekonanie, że wypadkom przy pracy, urazom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym można zapobiec, a skuteczną drogą ku temu jest:

 • spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ustalonych w Firmie standardów w tym zakresie
 • systematyczna ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z wykwalifikowaną, ciągle rozwijającą się kadrą
 • ciągłe doskonalenie działań oraz systemu zarządzania środowiskowego poprzez wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji, prowadzenie okresowych auditów i przeglądów zarządzania, analizę ryzyk i szans oraz niezwłoczne wprowadzanie działań korygujących

Zarząd Kotłoinwest Spółka z o.o. zapewnia odpowiednie środki do wdrożenia niniejszej polityki.

Wszystkich pracowników zobowiązuje do natychmiastowego reagowania w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia zarówno swojego jak i pozostałych pracowników Firmy, a także przebywających na terenie Spółki kontrahentów lub gości.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy została zakomunikowana wszystkim pracownikom Firmy oraz jest dostępna publicznie.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 02.11.2017

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

 

Jako firma świadoma swojego wpływu na środowisko naturalne wdrożyliśmy w Kotłoinwest Spółka z o.o. System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o standard PN-EN ISO 14001:2015, którego celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne poprzez:

 • zmniejszenie ilości i jakości odpadów oraz ich segregację
 • zapobieganie zanieczyszczeniom
 • dbałość o optymalne wykorzystywanie naturalnych zasobów środowiska poprzez zmniejszanie zużycia energii i wody

Wyrażamy przekonanie, że możemy i musimy chronić środowisko naturalne, a skuteczną drogą ku temu jest:

 • spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa w obszarze ochrony środowiska, jak również ustalonych w Firmie standardów w tym zakresie
 • systematyczna analiza i ocena aspektów środowiskowych
 • zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w działania na rzecz ochrony środowiska i propagowanie działalności środowiskowej wśród klientów i dostawców
 • współpraca z wykwalifikowaną, ciągle rozwijającą się kadrą
 • ciągłe doskonalenie działań oraz systemu zarządzania środowiskowego poprzez wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji, prowadzenie okresowych auditów i przeglądów zarządzania, analizę ryzyk i szans oraz niezwłoczne wprowadzanie działań korygujących

Zarząd Kotłonwest Spółka z o.o. zapewnia odpowiednie środki do wdrożenia niniejszej polityki.

Wszystkich pracowników zobowiązuje do natychmiastowego reagowania w sytuacjach stwierdzenia wystąpienia ryzyka lub sytuacji mogącej wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne.

Polityka środowiskowa została zakomunikowana wszystkim pracownikom Firmy oraz jest dostępna publicznie.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 02.11.2017