• kotloinwest@kotloinwest.pl

facebook

POLITYKA JAKOŚCI

 

Nadrzędnym celem firmy Kotłoinwest Sp. z o.o. jest umacnianie pozycji rynkowej w branży metalowej i ugruntowanie miana profesjonalnego i rzetelnego partnera gospodarczego poprzez zaspokojenie oczekiwań klientów w obszarze jakości wykonywanych przez nas produktów i usług. Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości naszych wyrobów i usług oraz impuls do dalszego rozwoju.

Cel ten osiągamy poprzez:

 • wdrożony i utrzymany we wszystkich obszarach działalności firmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach norm PN EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007,  PN-EN 1090-1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018
 • skuteczne zarządzanie procesami, zasobami i personelem w powiązaniu z efektywnością podejmowanych działań
 • znajomość wymagań Klientów w sferze jakości wyrobów, usług i obsługi
 • sprawnej infrastrukturze i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w procesie technologicznym
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ich świadomości i zaangażowania w procesie zarządzania jakością
 • współpracę z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe nasze i naszych Klientów

Cel ten realizujemy dzięki:

 • zaangażowaniu najwyższego Kierownictwa i zapewnieniu środków na rozwój
 • kwalifikacjom i doświadczeniu pracowników
 • przestrzeganiu przepisów prawa, zasad etyki biznesu i pracy
 • doskonaleniu systemu zarządzania jakością
 • stałemu monitorowaniu procesów zachodzących w naszej firmie

Jesteśmy przekonani, ze cel i droga jaką sobie obraliśmy do jego osiągnięcia pozwoli utrzymać dobre relacje z naszymi Klientami i umocni ich zaufanie jakim nas obdarzyli.

Zarząd zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymana na wszystkich szczeblach organizacji.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 21.10.2019

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

W trosce o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i warunków pracy zarówno dla pracowników naszej Firmy jak i przebywających na terenie Spółki kontrahentów  i gości wdrożyliśmy w Kotłoinwest Spółka z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o standardy PN-ISO 45001:2018

Wyrażamy przekonanie, że incydentom, urazom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym można zapobiec, a skuteczną drogą ku temu jest:

 • spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ustalonych w Firmie standardów w tym zakresie,
 • systematyczna ocena ryzyka zawodowego dla występujących zagrożeń
 • eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zaangażowanie, konsultacje i współpraca wszystkich pracowników Firmy w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca z wykwalifikowaną, ciągle rozwijającą się kadrą,
 • ciągłe doskonalenie działań oraz systemu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji, prowadzenie okresowych auditów i przeglądów zarządzania, analizę ryzyk i szans oraz niezwłoczne wprowadzanie działań korygujących

Zarząd Kotłoinwest Spółka z o.o. zapewnia odpowiednie środki do wdrożenia niniejszej polityki.

Wszystkich pracowników zobowiązuje do natychmiastowego reagowania w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia zarówno swojego jak i pozostałych pracowników Firmy, a także przebywających na terenie Spółki kontrahentów lub gości.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy została zakomunikowana wszystkim pracownikom Firmy oraz jest dostępna publicznie.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 29.07.2020

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

 

Jako firma świadoma swojego wpływu na środowisko naturalne wdrożyliśmy w Kotłoinwest Spółka z o.o. System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o standard PN-EN ISO 14001:2015, którego celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne poprzez:

 • zmniejszenie ilości i jakości odpadów oraz ich segregację
 • zapobieganie zanieczyszczeniom
 • dbałość o optymalne wykorzystywanie naturalnych zasobów środowiska poprzez zmniejszanie zużycia energii i wody

Wyrażamy przekonanie, że możemy i musimy chronić środowisko naturalne, a skuteczną drogą ku temu jest:

 • spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa w obszarze ochrony środowiska, jak również ustalonych w Firmie standardów w tym zakresie
 • systematyczna analiza i ocena aspektów środowiskowych
 • zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w działania na rzecz ochrony środowiska i propagowanie działalności środowiskowej wśród klientów i dostawców
 • współpraca z wykwalifikowaną, ciągle rozwijającą się kadrą
 • ciągłe doskonalenie działań oraz systemu zarządzania środowiskowego poprzez wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji, prowadzenie okresowych auditów i przeglądów zarządzania, analizę ryzyk i szans oraz niezwłoczne wprowadzanie działań korygujących

Zarząd Kotłonwest Spółka z o.o. zapewnia odpowiednie środki do wdrożenia niniejszej polityki.

Wszystkich pracowników zobowiązuje do natychmiastowego reagowania w sytuacjach stwierdzenia wystąpienia ryzyka lub sytuacji mogącej wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne.

Polityka środowiskowa została zakomunikowana wszystkim pracownikom Firmy oraz jest dostępna publicznie.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 02.11.2017

pl_PLPolish