• kotloinwest@kotloinwest.pl

facebook

POLITYKA JAKOŚCI

 

Nadrzędnym celem firmy Kotłoinwest Sp. z o.o. jest umacnianie pozycji rynkowej w branży metalowej i ugruntowanie miana profesjonalnego i rzetelnego partnera gospodarczego poprzez zaspokojenie oczekiwań klientów w obszarze jakości wykonywanych przez nas produktów i usług. Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości naszych wyrobów i usług oraz impuls do dalszego rozwoju.

Cel ten osiągamy poprzez:

 • wdrożony i utrzymany we wszystkich obszarach działalności firmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach norm PN EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz PN-EN 1090-1+A1:2012; PN-EN 1090-2:2018; PN-ISO 45001:2018
 • skuteczne zarządzanie procesami, zasobami i personelem w powiązaniu z efektywnością podejmowanych działań
 • znajomość wymagań Klientów w sferze jakości wyrobów, usług i obsługi;
 • sprawnej infrastrukturze oraz wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ich świadomości i zaangażowania w procesie zarządzania jakością
 • współpracę z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe nasze i naszych Klientów

Cel ten realizujemy dzięki:

 • zaangażowaniu najwyższego Kierownictwa i zapewnieniu środków na rozwój
 • kwalifikacjom i doświadczeniu pracowników
 • optymalizacji procesu produkcyjnego
 • przestrzeganiu przepisów prawa, zasad etyki biznesu i pracy
 • doskonaleniu systemu zarządzania jakością
 • stałemu monitorowaniu procesów zachodzących w naszej firmie

Jesteśmy przekonani, że cel i droga jaką sobie obraliśmy do jego osiągnięcia pozwoli utrzymać dobre relacje z naszymi Klientami i umocni ich zaufanie do jakości wyrobów produkowanych przez naszą firmę.

Zarząd zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymana na wszystkich szczeblach organizacji.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 16.02.2022

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

W trosce o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i warunków pracy zarówno dla pracowników naszej Firmy jak i przebywających na terenie Spółki kontrahentów  i gości wdrożyliśmy w Kotłoinwest Spółka z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o standardy PN-ISO 45001:2018

Wyrażamy przekonanie, że incydentom, urazom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym można zapobiec, a skuteczną drogą ku temu jest:

 • spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ustalonych w Firmie standardów w tym zakresie,
 • systematyczna ocena ryzyka zawodowego dla występujących zagrożeń
 • eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zaangażowanie, konsultacje i współpraca wszystkich pracowników Firmy w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca z wykwalifikowaną, ciągle rozwijającą się kadrą,
 • ciągłe doskonalenie działań oraz systemu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji, prowadzenie okresowych auditów i przeglądów zarządzania, analizę ryzyk i szans oraz niezwłoczne wprowadzanie działań korygujących

Zarząd Kotłoinwest Spółka z o.o. zapewnia odpowiednie środki do wdrożenia niniejszej polityki.

Wszystkich pracowników zobowiązuje do natychmiastowego reagowania w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia zarówno swojego jak i pozostałych pracowników Firmy, a także przebywających na terenie Spółki kontrahentów lub gości.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy została zakomunikowana wszystkim pracownikom Firmy oraz jest dostępna publicznie.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 29.07.2020

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

 

Jako firma świadoma swojego wpływu na środowisko naturalne wdrożyliśmy w Kotłoinwest Spółka z o.o. System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o standard PN-EN ISO 14001:2015, którego celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne poprzez:

 • zmniejszenie ilości i jakości odpadów oraz ich segregację
 • zapobieganie zanieczyszczeniom
 • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
 • dbałość o optymalne wykorzystywanie naturalnych zasobów środowiska poprzez zmniejszanie zużycia energii i wody

Wyrażamy przekonanie, że możemy i musimy chronić środowisko naturalne, a skuteczną drogą ku temu jest:

 • spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa w obszarze ochrony środowiska, jak również ustalonych w Firmie standardów w tym zakresie,
 • systematyczna analiza i ocena aspektów środowiskowych,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w działania na rzecz  ochrony środowiska i propagowanie działalności środowiskowej wśród klientów i dostawców,
 • współpraca z wykwalifikowaną kadrą,
 • ciągłe doskonalenie działań oraz systemu zarządzania środowiskowego poprzez wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji, prowadzenie okresowych auditów i przeglądów zarządzania, analizę ryzyk i szans oraz niezwłoczne wprowadzanie działań korygujących

Zarząd Kotłoinwest Sp. z o.o. deklaruje, iż będzie zapewniał środki na potrzeby wynikające z realizacji zapisów Polityki Środowiskowej oraz celów organizacji w tym zakresie.

Wszystkich pracowników zobowiązuje się do natychmiastowego reagowania w sytuacjach stwierdzenia wystąpienia ryzyka lub sytuacji mogącej wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne.

Polityka środowiskowa jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach firmy oraz jest dostępna dla istotnych stron zainteresowanych.

 

Prezes Zarządu
Piotr Nowak

Świecie, dnia 16.02.2022

pl_PLPolish