• kotloinwest@kotloinwest.pl

facebook

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

 

Первоочередной целью компании Kotłoinwest Sp. z o.o. является укрепление позиции на рынке в отрасли металлоконструкций и обоснование звания профессионального и добросовестного коммерческого партнера путем удовлетворения ожиданий клиентов с точки зрения качества наших продуктов и услуг. Удовлетворение клиента считаем мерилом качества наших продуктом и услуг, а также импульсом для дальнейшего развития

Этой цели достигаем путем:

 • wdrożony i utrzymany we wszystkich obszarach działalności firmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach norm PN EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz PN-EN 1090-1+A1:2012; PN-EN 1090-2:2018; PN-ISO 45001:2018
 • эффективного управления процессами, средствами и персоналом вместе с эффективностью принимаемых решений
 • znajomość wymagań Klientów w sferze jakości wyrobów, usług i obsługi;
 • sprawnej infrastrukturze oraz wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ich świadomości i zaangażowania w procesie zarządzania jakością
 • сотрудничества с поставщиками, отвечающими нашим и наших Клиентов качественным требованиям

Эту цель реализуем благодаря:

 • привлечению высшего руководства и обеспечению средств на развитие
 • квалификациям и опыту работников
 • optymalizacji procesu produkcyjnego
 • соблюдению законодательства, принципов этики в бизнесе и работе
 • усовершенствованию системы управления качеством
 • непрерывному мониторингу происходящих в компании процессов

Jesteśmy przekonani, że cel i droga jaką sobie obraliśmy do jego osiągnięcia pozwoli utrzymać dobre relacje z naszymi Klientami i umocni ich zaufanie do jakości wyrobów produkowanych przez naszą firmę.

Правление гарантирует, то Политика качества ясна, внедрена и поддерживается на всех уровнях организации.

 

Председатель правления
Piotr Nowak

Świecie, dnia 16.02.2022

 

ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА

 

Заботясь о поддержании высокого стандарта безопасности и условий труда как для работников нашей компании, так и для пребывающих на её территории контрагентов и гостей, в компании Kotłoinwest Spółka z o.o. была внедрена Система управления безопасностью и гигиеной труда на основании стандартов PN-ISO 45001:2018

Мы уверены, что несчастных случаев, травм, профессиональных заболеваний и потенциальных опасностей можно избежать, а эффективным путем к этому является:

 • выполнение требований действующих положений закона касательно безопасности и гигиены труда, а также установленных в Компании стандартов в этой области
 • систематическая оценка профессиональных рисков для встречающихся угроз
 • устранение опасностей и ограничение риска в области безопасности и гигиены труда
 • вовлечение, консультации и сотрудничество всех сотрудников Компании в деятельности по улучшению безопасности и гигиены труда
 • взаимодействие с квалифицированными, непрерывно развивающимися кадрами
 • постоянное совершенствование мер и системы безопасности и гигиены труда путем определения целей и мониторинга их реализации, проведения периодических аудиторских проверок управления, анализа рисков и шансов, а также немедленного внедрения корректировочных мер

Правление компании Kotłoinwest Spółka z o.o. обеспечивает все средства для внедрения настоящей политики.

Всех работников обязует к немедленному реагированию в ситуациях обнаружения угрозы для здоровья или жизни как своего, так и остальных сотрудников Компании, а также пребывающих на территории Общества контрагентов и гостей.

Политика безопасности и гигиены труда была доведена всем сотрудникам Компании и находится в свободном доступе.

 

Председатель правления
Piotr Nowak

г. Свеце, 29.07.2020

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

 

Будучи компанией, которая осознает свое влияние на окружающую среду, фирма Kotłoinwest Spółka z o.o. внедрила Систему экологического управления на основании стандарта PN-EN ISO 14001:2015, целью которой является минимизация негативного влияния нашей деятельности на окружающую среду путем:

 • снижения количества и качества отходов, а также их сортировки
 • предотвращения загрязнениям
 • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
 • заботы об оптимальном использовании природных ресурсов снижая потребление энергии и воды

Выражаем уверенность, что мы можем и должны защищать окружающую среду, а эффективным путем к этому является:

 • spełnianie wymagań obowiązujących przepisów prawa w obszarze ochrony środowiska, jak również ustalonych w Firmie standardów w tym zakresie,
 • systematyczna analiza i ocena aspektów środowiskowych,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w działania na rzecz  ochrony środowiska i propagowanie działalności środowiskowej wśród klientów i dostawców,
 • współpraca z wykwalifikowaną kadrą,
 • постоянное совершенствование мер и системы экологического управления путем определения целей и мониторинга их реализации, проведения периодических аудиторских проверок управления, анализа рисков и шансов, а также немедленного внедрения корректировочных мер h

Zarząd Kotłoinwest Sp. z o.o. deklaruje, iż będzie zapewniał środki na potrzeby wynikające z realizacji zapisów Polityki Środowiskowej oraz celów organizacji w tym zakresie.

Wszystkich pracowników zobowiązuje się do natychmiastowego reagowania w sytuacjach stwierdzenia wystąpienia ryzyka lub sytuacji mogącej wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne.

Polityka środowiskowa jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach firmy oraz jest dostępna dla istotnych stron zainteresowanych.

 

Председатель правления
Piotr Nowak

Świecie, dnia 16.02.2022

ru_RURussian